Skip to main content

Weather Forecast

Palm Sunday

Kumuha sila ng mga palapa ng palmera, at lumabas sila sa lunsod upang siya’y salubungin. Sila’y sumisigaw, “Purihin ang Diyos. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Purihin ang Hari ng Israel!” -Juan 12:13